Ochrona.pl
Strona główna  |  Regulamin  |  Pomoc  |  Czekamy  |  Reklama  |  E-mail  |  Kontakt  |  Dostępne działy tematyczne  |  FAQ
2007-01-11   Jak uzyskać licencję POF II-stopnia
 • Licencja pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia upoważnia do wykonywania następujących czynności:
  • Wykonywania bezpośredniej ochrony fizycznej:

   1. stałej lub doraźnej,
   2. polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,
   3. polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych,
  • opracowywania planu ochrony,
  • organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej
 • Kto może wystąpić o licencję POF drugiego stopnia?
  O wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia ubiegać się może osoba, która:
  • Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz biegłą znajomość języka polskiego.
  • Ukończyła 21 lat,
  • Ma pełną zdolności do czynności prawnych, stwierdzoną własnym oświadczeniem,
  • Nie była skazana prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne,
  • Posiada conajmniej wykształcenie średnie.
 • Komu wydaje się licencję POF drugiego stopnia?
  Licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia wydaje się osobie, która:
  • Posiada nienaganną opinię wydaną przez komendanta komisariatu Policji, właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania.
  • Posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań stwierdzoną orzeczeniem lekarskim;
  • Legitymuje się dyplomem lub świadectwem szkoły lub innej placówki oświatowej, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznego wykształcenia, albo pełniła nienaganną służbę w stopniu oficera w Biurze Ochronie Rządu przez okres co najmniej 15 lat, albo ukończyła kurs pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia i zdała egzamin przed właściwą komisją
 • Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania licencji POF drugiego stopnia
  1. Wniosek o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia,
  2. Kopia stron dowodu osobistego zawierających imię, nazwisko, PESEL, datę i miejsce urodzenie, adres zamieszkania (oryginał do wglądu)
  3. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych stwierdzone własnoręcznym podpisem, złożonym w obecności pracownika komendy wojewódzkiej Policji przyjmującego wniosek,
  4. Dwie fotografie o wymiarach 3,5x2,5 cm,
  5. Orzeczenie lekarskie stwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia wydane przez jednostkę uprawnioną do przeprowadzania badań osób ubiegających się o wydanie licencji,
  6. Kopia świadectwa ukończenia szkoły co najmniej średniej, (oryginał do wglądu)
  7. Kopia dyplomu, świadectwa szkoły lub innej placówki oświatowej, potwierdzająca uzyskanie specjalistycznego wykształcenia (oryginał do wglądu)
   lub
   zaświadczenie o pełnieniu prze okres co najmniej 15 lat nienagannej służby w stopniu oficera BOR
   lub
   kopia świadectwa ukończenia kursu pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia (oryginał do wglądu)
  8. Opłata skarbowa.

   Osoby posiadające świadectwa zdania egzaminu z zakresu znajomości pełnienia służby strażniczej z bronią dla kandydatów na stanowiska kierownicze w Strażach Przemysłowych, wydane do dnia 27.03.1998r., dodatkowo składają w/wym dokumentu (oryginał do wglądu);

 • Placówki uprawnione do wykonywania badań lekarskich na licencje POF
  Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 marca 1999 r. ( Dz. U. nr 30,poz.299 ), zmiana rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 sierpnia 2000 roku ( Dz. U. nr 81, poz. 917 ).
  WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ LEKARSKICH I PSYCHOLOGICZNYCH OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYDANIE LICENCJI ORAZ POSIADAJĄCYCH LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ
  1. Zespoły Zakładów Opieki Zdrowotnej Zarządów Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w:
   1. Białymstoku,
   2. Bydgoszczy,
   3. Gdańsku,
   4. Katowicach ,
   5. Kielcach,
   6. Koszalinie,
   7. Krakowie,
   8. Lublinie,
   9. Łodzi,
   10. Olsztynie,
   11. Opolu,
   12. Poznaniu,
   13. Rzeszowie,
   14. Szczecinie,
   15. Warszawie,
   16. Wrocławiu,
   17. Zielonej Górze,
  2. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
   1. Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze,
   2. Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku,
   3. Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach,
  3. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej Ministerstwa Obrony Narodowej;
   1. Wojskowe Szpitale Kliniczne w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy, Wrocławiu i Krakowie,
   2. Wojskowe Szpitale w Wałczu, Szczecinie, Żarach, Poznaniu, Elblągu, Olsztynie, Ełku, Gliwicach, Lublinie, Przemyślu, Gdańsku-Oliwie, Helu, Dęblinie, Opolu i Kołobrzegu,
   3. Wojskowe Specjalistyczne Przychodnie Lekarskie w Toruniu, Koszalinie, Grudziądzu, Gorzowie Wielkopolskim,, Nysie, Białymstoku, Siedlcach, Rzeszowie, Kielcach, Bielsku-Białej, Poznaniu, Świdwinie, Powidzu-Witkowie, Radomiu, Gdyni, Ustce, Świnoujściu, Gubinie, Szczecinku, Gdyni-Oksywiu, Stargardzie Szczecińskim, Braniewie, Giżycku, Legionowie i Słupsku oraz Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska w Warszawie,
   4. Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Przychodnia Lekarska Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Garnizonowa Przychodnia Lekarska w Modlinie,
   5. Wojskowy Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc w Otwocku,
  4. Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy
  5. Kolejowy Zakład Medycyny Pracy - Kolejowe Ośrodki Medycyny Pracy w Warszawie, Lublinie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie
  6. Instytut Medycyny Pracy w Łodzi im. prof. dr .med. Jerzego Nofera
  7. Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
  8. Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
  9. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie
  10. Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej
 • Tematy do egzaminu na licencję POF drugiego stopnia
  • ZAKRES OBOWIĄZUJĄCYCH TEMATÓW EGZAMINU NA DRUGI STOPIEŃ LICENCJI PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ
   1. Podstawy prawne wykonywania zadań ochrony osób i mienia
   2. Wybrane zagadnienia organizacji i zarządzania.
   3. Wybrane zagadnienia psychologii i socjologii pracy.
   4. Wybrane zagadnienia kryminologii.
   5. Wybrane zagadnienia kryminalistyki.
   6. Etyka zawodowa pracownika ochrony.
   7. Wybrane zagadnienia z ekonomii.
   8. Organizacja administracji państwowej i samorządowej.
   9. Ochrona tajemnicy państwowej i służbowej.
   10. Pojęcie terroryzmu. Cele metody działań terrory-stycznych.
   11. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego.
   12. Wybrane zagadnienia prawa karnego materialnego procesowego.
   13. Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego.
   14. Wybrane zagadnienia prawa handlowego.
   15. Wybrane zagadnienia prawa finansowego.
   16. Wybrane zagadnienia prawa pracy.
   17. Wybrane zasady przygotowania i prowadzenia ochrony.
   18. Podstawowe formy realizowania fizycznej ochrony osób i mienia.
   19. Warunki psychofizyczne niezbędne do wykonywania poszczególnych zadań pracownika ochrony fizycznej.
   20. Zasady opracowywana planu ochrony oraz procedur bezpieczeństwa.
   21. Nadzór i kontrola nad zadaniami wykonywanymi przez pracowników ochrony.
   22. Obowiązujące przepisy prawne związane z ochroną wartości pieniężnych.
   23. Zasady organizacji konwoju.
   24. Planowanie trasy konwoju.
   25. Prowadzenie dokumentacji związanej z konwojem.
   26. Zasady opracowania instrukcji o systemie przepustowym oraz kontroli ruchu osobowego i materiałowego w chronionym obiekcie.
   27. Rodzaje i metody zagarnięcia mienia występujące w zakładach produkcyjnych, przyczyny sprzyjające ich dokonywaniu oraz zadania pracowników ochrony w zakresie ich zapobiegania i wykrywania.
   28. Techniczne środki zabezpieczenia obiektów.
   29. Zasady współpracy z Policją w zakresie ochrony obiektu oraz przeciwdziałania przestępczości.
   30. Zadania pracowników ochrony w związku zagrożeniem zamachami przestępczymi i terrorystycznymi.
   31. Prowadzenie dokumentacji zawiązanej z działalnością ochronną.
   32. Zasady organizacji, formy i metody szkolenia pracowników ochrony, w tym szkolenia strzeleckiego.
   33. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.
  • Zakres wiadomości obowiązujących na egzaminie na drugi stopień licencji pracownika ochrony fizycznej dla pracowników specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych którzy uzyskali świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu ze znajomości pełnienia służby strażniczej z bronią dla kandydatów na stanowisko kierownicze w Straży Przemysłowej (Portowej,Bankowej) i Straży Pocztowej, wydane przez właściwą terytorialnie Komendę Wojewódzką Policji i upoważniające do zatrudnienia w tych Strażach

Zagadnienia

   1. Obszary, obiekty i urządzenia podlegające ochronie- kryteria zaliczenia do grupy obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, sposób tworzenia wykazów i odpowiedzialność karna związana z brakiem zapewnienia fizycznej lub technicznej ochrony tych obszarów, obiektów, i urządzeń
   2. Szczegółowe zasady organizacji i działania wewnętrznych służb ochrony.
   3. Zasady tworzenia planu ochrony jednostki i tryb jego uzgadniania.
   4. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.
   5. Ustawowe środki ochrony fizycznej osób i mienia.
   6. Tryb sprawowania przez Policję nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi.
   7. Wybrane zagadnienia prawa karnego, materialnego i procesowego.
   8. Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego.
   9. Wybrane zagadnienia prawa pracy.
   10. Wybrane zagadnienia psychologii i socjologii pracy.
 • Opłata za wydanie licencji
  CO ZROBIĆ PO OTRZYMANIU WEZWANIA DO OPŁATY ZA LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ
  • Wysokość opłaty za wydanie licencji określona została w rozporządzeniu MSWiA z dnia 22 sierpnia 1998r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji pracownika ochrony (Dz. U. nr 98, poz. 627), i stanowi 50 % opłaty skarbowej za wydanie koncesji.
  • W chwili obecnej wynosi ona 308 zł.
  • Po zebraniu przez Komendanta Stołecznego Policji niezbędnych dowodów w trakcie trwającego postępowania administracyjnego, drogą pocztową otrzymacie państwo wezwanie do wniesienia na wskazane konto Komendy Stołecznej Policji opłaty za wydanie wnioskowanej licencji.
  • Po dokonaniu wpłaty, w godzinach pracy Biura Przyjęć Interesantów Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Stołecznej Policji( wejście od ul. Nowolipki, poniedziałek 13-17, wtorek- czwartek 10-14) należy osobiście odebrać swoją licencję. Podstawą do jej wydania będzie przedstawienie dowodu wniesienia opłaty oraz okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
  • Opłata za wydanie licencji nie stanowi dochodu Komendy Stołecznej Policji i w całości przekazywana jest do budżetu państwa.
 • Druki wniosków o wydanie licencji:
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z uzyskaniem licencji pracownika ochrony, poradą służyć będą Państwu pracownicy Sekcji d/s. Ochrony Osób i Mienia Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Stołecznej Policji pod numerami telefonów:
  • +48 (022) 603 67 26,
  • +48 (022) 603 65 32,
  • +48 (022) 603 67 35