Ochrona.pl
Strona główna  |  Regulamin  |  Pomoc  |  Czekamy  |  Reklama  |  E-mail  |  Kontakt  |  Dostępne działy tematyczne  |  FAQ
2007-01-11   Jak uzyskać licencję POF I-stopnia?
 • Licencja pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia wymagana jest do :
  • Wykonywania bezpośredniej ochrony fizycznej:
   1. stałej lub doraźnej,
   2. polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,
   3. polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych,

przez:

   1. członków specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych,
   2. członków zespołów konwojujących wartości pieniężne oraz inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne,
   3. pracowników ochrony wykonujących bezpośrednio czynności związane z ochroną osób,
   4. osoby nadzorujące i kontrolujące pracę pracowników ochrony fizycznej nie posiadającej licencji,
   5. pracowników ochrony wykonujących zadania na obszarach, w obiektach i urządzeniach podlegających obowiązkowej ochronie,
   6. pracowników ochrony mających prawo do czynności określonych w art. 36 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221).
 • O wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia może ubiegać się osoba, która:
  • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz biegłą znajomość języka polskiego,
  • ukończyła 21 lat,
  • ukończyła szkołę podstawową,
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych, stwierdzoną własnym oświadczeniem,
  • nie była skazana prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne,
  • ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 • WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA LICENCJI PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ PIERWSZEGO STOPNIA
  • Osoba składająca wniosek o wydanie licencji obowiązana jest okazać do wglądu orginały składanych dokumentów
   1. Wniosek o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia.
   2. Kopia stron dowodu osobistego zawierająca imię, nazwisko, PESEL, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania (oryginał do wglądu).
   3. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych stwierdzone własnoręcznym podpisem, złożonym w obecności pracownika komendy wojewódzkiej Policji przyjmującego wniosek.
   4. Dwie fotografie o wymiarach 3,5 x 2,5 cm.
   5. Orzeczenie lekarskie stwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia wydane przez jednostkę uprawnioną do przeprowadzania badań osób ubiegających się o wydanie licencji.
   6. Zaświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej.
   7. Kopia świadectwa ukończenia szkoły co najmniej podstawowej (oryginał do wglądu).
   8. Kopia dyplomu, świadectwa szkoły lub innej placówki oświatowej, potwierdzająca uzyskanie specjalistycznego wykształcenia,
    lub
   9. zaświadczenie o pełnieniu przez okres co najmniej 15 lat nienagannej służby w stopniu podoficera lub chorążego BOR(oryginał do wglądu)
    lub
   10. kopia świadectwa ukończenia kursu pracownika ochrony pierwszego stopnia (oryginał do wglądu).
   11. Opłata skarbowa
  • Osoby posiadające świadectwa zdania egzaminu z zakresu znajomości pełnienia służby strażniczej z bronią wydane do 27.03.1998 r., dodatkowo składają kopię w/wym dokumentu (oryginał do wglądu).
 • WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ LEKARSKICH I PSYCHOLOGICZNYCH OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYDANIE LICENCJI ORAZ POSIADAJĄCYCH LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ
  Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 marca 1999 r. ( Dz. U. nr 30,poz.299 ),
  zmiana rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 sierpnia 2000 roku ( Dz. U. nr 81, poz. 917 ).
  1. Zespoły Zakładów Opieki Zdrowotnej Zarządów Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w:
   1. Białymstoku,
   2. Bydgoszczy,
   3. Gdańsku,
   4. Katowicach ,
   5. Kielcach,
   6. Koszalinie,
   7. Krakowie,
   8. Lublinie,
   9. Łodzi,
   10. Olsztynie,
   11. Opolu,
   12. Poznaniu,
   13. Rzeszowie,
   14. Szczecinie,
   15. Warszawie,
   16. Wrocławiu,
   17. Zielonej Górze,
  2. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
   1. Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze,
   2. Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku,
   3. Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach,
  3. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej Ministerstwa Obrony Narodowej;
   1. Wojskowe Szpitale Kliniczne w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy, Wrocławiu i Krakowie,
   2. Wojskowe Szpitale w Wałczu, Szczecinie, Żarach, Poznaniu, Elblągu, Olsztynie, Ełku, Gliwicach, Lublinie, Przemyślu, Gdańsku-Oliwie, Helu, Dęblinie, Opolu i Kołobrzegu,
   3. Wojskowe Specjalistyczne Przychodnie Lekarskie w Toruniu, Koszalinie, Grudziądzu, Gorzowie Wielkopolskim,, Nysie, Białymstoku, Siedlcach, Rzeszowie, Kielcach, Bielsku-Białej, Poznaniu, Świdwinie, Powidzu-Witkowie, Radomiu, Gdyni, Ustce, Świnoujściu, Gubinie, Szczecinku, Gdyni-Oksywiu, Stargardzie Szczecińskim, Braniewie, Giżycku, Legionowie i Słupsku oraz Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska w Warszawie,
   4. Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Przychodnia Lekarska Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Garnizonowa Przychodnia Lekarska w Modlinie,
   5. Wojskowy Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc w Otwocku,
  4. Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy
  5. Kolejowy Zakład Medycyny Pracy - Kolejowe Ośrodki Medycyny Pracy w Warszawie, Lublinie, Krakowie,Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie
  6. Instytut Medycyny Pracy w Łodzi im. prof. dr .med. Jerzego Nofera
  7. Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
  8. Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
  9. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie
  10. Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej
 • ZAKRES OBOWIĄZUJĄCYCH TEMATÓW EGZAMINU NA PIERWSZY STOPIEŃ LICENCJI PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ
  • Tematy egzaminu teoretycznego
   1. Podstawy prawne regulujące zasady pracy pracownika ochrony fizycznej.
   2. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa karnego i wykroczeń.
   3. Wybrane elementy prawa karnego procesowego.
   4. Zasady odpowiedzialności cywilnej pracownika ochrony.
   5. Wybrane elementy prawa pracy.
   6. Wybrane elementy psychologii.
   7. Etyka pracownika ochrony.
   8. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.
   9. Typologia zagrożeń bezpieczeństwa osób.
   10. Metody i etapy ataków na osoby oraz używane środki.
   11. Założenia taktyczne przeciwdziałania atakom.
   12. Organizacja obstawy ochronnej.
   13. Ochrona obiektu.
   14. Ochrona konwojów.
   15. Techniczne środki zabezpieczenia mienia.
  • Tematy egzaminu praktycznego
   1. Budowa i zasady działania broni.
   2. Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią.
   3. Strzelania zgodnie z warunkami określonymi w Instrukcji szkolenia strzeleckiego pracowników ochrony.
   4. Samoobrona.
   5. Techniki interwencyjne.
 • Zakres wiadomości obowiązujących na egzamin na pierwszy stopień licencji pracownika ochrony fizycznej dla pracowników specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, którzy uzyskali świadectwa potwierdzające zdanie egzaminu z zakresu znajomości pełnienia służby strażniczej z bronią terytorialnie Komendę Wojewódzką Policji i upoważniające do zatrudnienia w Straży Przemysłowej (Portowej, Bankowej) i Straży Pocztowej, oraz osób spoza tych Straży wyznaczonych do pełnienia z bronią służby ochrony osób i mienia
  Zagadnienia:
  1. Ogólne przepisy regulujące zasady pracy pracownika ochrony fizycznej
  2. Wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony
  3. Uprawnienia pracowników ochrony w zakresie ochrony mienia, z uwzględnieniem przypadków i warunków użycia broni i innych środków przymusu bezpośredniego
  4. Prawne warunki transportu wartości pieniężnych
  5. Odpowiedzialność karna pracownika ochrony
  6. Podstawowe wiadomości o technicznych środkach zabezpieczających, stosowanych w ochronie mienia
  7. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa karnego i wykroczeń
  8. Wybrane elementy psychologii
  9. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej