Ochrona.pl
Strona główna  |  Regulamin  |  Pomoc  |  Czekamy  |  Reklama  |  E-mail  |  Kontakt  |  Dostępne działy tematyczne  |  FAQ
KSP - Komenda Stołeczna Policji - Sekcja do spraw Ochrony Osób i Mienia WPA
Kontakt:
Sekretariat Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Stołecznej Policji +48 (022) 603-74-34; Sekcja d/s Pozwoleń na Broń: Broń Palna Bojowa +48 (022) 603-80-24; Broń Palna Myśliwska +48 (022) 603-87-38; Broń Palna Sportowa +48 (022) 603-80-23; Broń Palna Gazowa +48 (022) 603-88-45; Sekcja d/s Ochrony Osób i Mienia: Licencje Pracowników Ochrony +48 (022) 603-65-26, 603-65-32, 603-65-56; Licencje Detektywa +48 (022) 603-67-26, 603-65-32; Obrót Specjalny +48 (022) 603-62-28, 603-79-78; Sekcja d/s Uzbrojonych Formacji Ochronnych: Broń Obiektowa +48 (022) 603-88-56, 603-73-99; Koncesje +48 (022) 603-66-22,603-73-96, 603-65-01, 603-68-78.
Opis:

Do głównych zadań Sekcji do spraw Ochrony Osób i Mienia
Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Stołecznej Policji należy:

Zobacz szczegółowy opis zadań Sekcji Sekcji d/s. Ochrony Osób i Mienia


Sekcja ds. Ochrony Osób i Mienia Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Stołecznej Policji.

Zadania Sekcji ukierunkowane są przez ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221) z dnia 06 lipca 2001r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002r. Nr 12,poz.110 ze zm.), z dnia 22 czerwca 2001r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U z 2001r. Nr 67, poz. 679 ze zm.), z dnia 21 czerwca 2002r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U z 2002r. Nr 117 poz. 1007 ze zm.), akty wykonawcze do nich, a prowadzone są w oparciu o ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 98, poz.1071 ze zm.), orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, wytyczne oraz polecenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji.

Do zakresu działania Sekcji ds. Ochrony Osób i Mienia należy:

 • Przyjmowanie przez upoważnionych przez Komendanta Stołecznego Policji pracowników Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Stołecznej Policji wniosków i dokumentów od osób ubiegających się o licencję pierwszego i drugiego stopnia pracownika ochrony fizycznej określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 1998r., w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji ... (Dz. U. Nr 78 poz. 511).
 • Przyjmowanie przez upoważnionych przez Komendanta Stołecznego Policji pracowników Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Stołecznej Policji wniosków i dokumentów od osób ubiegających się o licencję pierwszego i drugiego stopnia pracownika zabezpieczenia technicznego określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 1998r., w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji ... (Dz. U. Nr 78 poz. 511).
 • Przyjmowanie przez pracowników Wydziału Postępowań Administracyjnych KSP wniosków i dokumentów od osób ubiegających się o licencję detektywa określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2004 r., w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa (Dz. U. Nr 196 poz. 2020).
 • Prowadzenie w imieniu Komendanta Stołecznego Policji postępowań administracyjnych w zakresie wydawania, odmowy wydania, cofania i zawieszania licencji pierwszego i drugiego stopnia pracowników ochrony fizycznej - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.)i ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r.,o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. Nr 145, poz. 1221 ze zm.).

 • Wydawanie w imieniu Komendanta Stołecznego Policji decyzji administracyjnych dotyczących wydawania, odmowy wydania, cofania i zawieszania licencji pierwszego i drugiego stopnia pracowników ochrony fizycznej - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) i ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r.,o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. Nr 145, poz. 1221 ze zm.).

 • Prowadzenie w imieniu Komendanta Stołecznego Policji postępowań administracyjnych w zakresie wydawania, odmowy wydania, cofania i zawieszania licencji pracowników zabezpieczenia technicznego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 98, poz.1071 ze zm.) i ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r., o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. Nr 145, poz. 1221 ze zm.).

 • Wydawanie w imieniu Komendanta Stołecznego Policji decyzji administracyjnych w zakresie wydawania, odmowy wydania, cofania i zawieszania licencji pracowników zabezpieczenia technicznego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) i ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r., o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. Nr 145, poz. 1221 ze zm.).

 • Prowadzenie w imieniu Komendanta Stołecznego Policji postępowań administracyjnych w zakresie wydawania, odmowy wydania, cofania i zawieszania licencji detektywa - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) i ustawa z dnia 6 lipca 2001r., o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 Nr 12, poz. 110 ze zm.).

 • Wydawanie w imieniu Komendanta Stołecznego Policji decyzji administracyjnych w zakresie wydawania, odmowy wydania, cofania i zawieszania licencji detektywa - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) i ustawa z dnia 6 lipca 2001r., o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 Nr 12, poz. 110 ze zm.).

 • Kontrolowanie prawidłowości wnoszonych opłat skarbowych, od składanych dokumentów - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r., w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (tekst jednolity Dz. U. 2004 Nr 253, poz. 2532).

 • Reprezentowanie Komendanta Stołecznego Policji przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawach skarg dotyczących opinii o osobach posiadających się licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego lub drugiego stopnia, wydanych przez Komendanta Stołecznego Policji w trybie II instancji - ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r., Prawo postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz.1270) i rozporządzenie MSWiA z dnia 4 czerwca 1998 r., w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji... (Dz. U. nr 78, poz. 511).

 • Reprezentowanie Komendanta Stołecznego Policji przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawach skarg dotyczących opinii o osobach posiadających licencję pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego lub drugiego stopnia, wydanych przez Komendanta Stołecznego Policji w trybie II instancji - ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r., Prawo postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz.1270) i rozporządzenie MSWiA z dnia 4 czerwca 1998 r., w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji... (Dz. U. nr 78, poz. 511).

 • Reprezentowanie Komendanta Stołecznego Policji przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawach skarg dotyczących opinii o osobach ubiegających się o licencję detektywa, wydanych przez Komendanta Stołecznego Policji w trybie II instancji ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r., Prawo postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz.1270) i rozporządzenie MSWiA z dnia 9 sierpnia 2004 r., w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa (Dz. U. nr 181, poz. 1879).

 • Przygotowanie w imieniu Komendanta Stołecznego Policji egzaminów, reprezentowanie Komendanta Stołecznego Policji i udział policjantów Wydziału Postępowań Administracyjnych KSP w komisjach egzaminacyjnej dla osób ubiegających się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia - ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r., o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. Nr 145, poz. 1221 ze zm.).

 • Przygotowanie w imieniu Komendanta Stołecznego Policji egzaminów, reprezentowanie Komendanta Stołecznego Policji i udział policjantów Wydziału Postępowań Administracyjnych KSP w komisjach egzaminacyjnej dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa - ustawa z dnia 6 lipca 2001r., o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 nr 12, poz. 110 ze zm.).

 • Wydawanie legitymacji osoby dopuszczonej do pracy z bronią dla osób posiadających licencję pracownikom ochrony fizycznej - ustawa z dnia 21 maja 1999r., o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. nr 2004 r., nr 52 poz. 525).

 • Okresowe opiniowanie licencjonowanych pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dn. 4 czerwca 1998r., w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji ... (Dz. U. Nr 78 poz.511).

 • Okresowe opiniowanie licencjonowanych pracowników zabezpieczenia technicznego - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dn. 4 czerwca 1998r., w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji ... (Dz. U. Nr 78 poz.511).

 • Prowadzenie ewidencji i kontroli aktualności orzeczeń lekarskich licencjonowanych pracowników ochrony fizycznej - rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 marca 1999r., w sprawie badań lekarskich ... (Dz. U. nr 30, poz. 299 ze zm.).

 • Prowadzenie ewidencji i kontroli aktualności orzeczeń lekarskich licencjonowanych detektywów - ustawa z dnia 6 lipca 2001r., o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 nr 12, poz. 110 ze zm.).

 • Prowadzenie ewidencji pracowników ochrony fizycznej, pierwszego i drugiego stopnia zabezpieczenia technicznego i detektywów - Decyzja nr 35 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 lutego 2002r., w sprawie prowadzenia rejestru „LICENCJA" (Dz. Urz. KGP z dnia 27 marca 2002 r. ze zm.).

 • Opiniowanie osób ubiegających się o udzielenie lub zmianę koncesji MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - art. 7 ust.2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001r., o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi bronią amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym ( Dz. U. nr 67 poz. 679 ze zm.).

 • Opiniowanie dla Wojewody Mazowieckiego osób ubiegających się o udzielenie zezwolenia na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego - art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 roku o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. nr 117 poz. 1007 ze zm.).

 • Nadzór nad koncesjonowanymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi, wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym obejmujący:

  1. kontrolę zgodności wykonywanej działalności z obowiązującymi przepisami,

  2. egzekwowanie wykonania zaleceń pokontrolnych poprzez czynności rekontrolne,

  3. prowadzenie dokumentacji dotyczącej podmiotów posiadających koncesje na tzw. obrót specjalny - art. 34 pkt 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2001r., o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi bronią amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. nr 67 poz. 679 ze zm.).

 • Udzielenie zgód przewozowych -przewidzianych przepisami Derektywy Rady nr 91/477/EWG z dnia 18.06.1991 w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. WE L. 256 z 13.09.1991)- dotyczących wywozu broni za granicą lub jej przywozu z zagranicy przez przedsiębiorców prowadzących koncesjonowany obrót bronią i amunicją.